luke 21 19 tagalog

14:18 At silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan. 22:9 At kanilang sinabi sa kaniya, Saan mo ibig na aming ihanda? 10:33 Datapuwa't ang isang Samaritano, sa kaniyang paglalakbay, ay dumating sa kinaroroonan niya: at nang siya'y makita niya, ay nagdalang habag. 22:12 At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda. Tagalog Bible: Luke. 8:37 At ipinamanhik sa kaniya ng lahat ng mga tao sa palibotlibot ng lupain ng mga Gadareno na siya'y umalis sa kanila, sapagka't sila'y napipigilan ng malaking takot: at siya'y lumulan sa daong, at nagbalik. 4:31 At siya'y bumaba sa Capernaum, na isang bayan ng Galilea. jw2019 tl ( Lucas 21:19) Ang totoo, isinisiwalat ng ating gagawing pagpili ang laman ng ating puso. 9:12 At nagpasimulang kumiling ang araw; at nagsilapit ang labingdalawa, at nangagsabi sa kaniya, Paalisin mo ang karamihan, upang sila'y magsiparoon sa mga nayon at sa mga lupaing nasa palibotlibot, at mangakapanuluyan, at mangakakuha ng pagkain: sapagka't tayo'y nangarito sa isang ilang na dako. Bibliya Tagalog Holy Bible . 19:22 Sinabi niya sa kaniya, Sa sariling bibig mo kita hinahatulan ikaw na masamang alipin. 20:34 At sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisipagasawa ang mga anak ng sanglibutang ito, at pinapagaasawa: 20:35 Datapuwa't ang mga inaaring karapatdapat magkamit ng sanlibutang yaon, at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay, ay hindi mangagaasawa, ni papagaasawahin: 20:36 Sapagka't hindi na sila maaaring mangamatay pa: sapagka't kahalintulad na sila ng mga anghel; at sila'y mga anak ng Dios, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na maguli. 4:7 Kaya nga kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyong lahat. datapuwa't ngayo'y pawang nangatatago sa iyong mga mata. 21:5 At samantalang sinasalita ng ilan ang tungkol sa templo, kung paanong ito'y pinalamutihan ng magagandang bato at mga hain, ay kaniyang sinabi. sapagka't inyong iniibig ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pagpupugay sa mga pamilihan. 9:58 At sinabi sa kaniya ni Jesus, May mga lungga ang mga sorra, at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad; datapuwa't ang Anak ng tao ay walang kahiligan ang kaniyang ulo. 2. Biblical Commentary (Bible study) Luke 21:5-19 EXEGESIS: LUKE 19-21. Bible Study Luke 21. 21 16:13 Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. 9:33 At nangyari, samantalang sila'y nagsisihiwalay sa kaniya, ay sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti sa atin ang tayo'y dumito: at magsigawa tayo ng tatlong dampa; isa ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias: na hindi nalalaman ang kaniyang sinasabi. Oo at bukod sa lahat ng mga ito ay ngayon ang ikatlong araw buhat nang mangyari ang mga bagay na ito. 6:36 Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong Ama na maawain. 20:26 At sila'y hindi nakahuli sa kaniyang mga pananalita sa harap ng bayan: at sila'y nanganggilalas sa kaniyang sagot, at hindi nangagsiimik. 15:6 At paguwi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kaniyang mga kaibigan at ang kaniyang mga kapitbahay, na sasabihin sa kanila, Makipagkatuwa kayo sa akin, sapagka't nasumpungan ko ang aking tupang nawala. 30 Pagka nangagdadahon na sila, ay nakikita ninyo at nalalaman ninyo sa inyong sarili na malapit na ang tagaraw. At siya'y tinangnan niya, at siya'y pinagaling, at siya'y pinayaon. Kanino ang larawan at ang nasusulat dito? Wala akong nasumpungang anomang kadahilanang ipatay sa kaniya: parurusahan ko nga siya, at siya'y pawawalan. Sapagka't, narito, mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng maghahalihaliling lahi. 6 Tungkol sa mga bagay na ito na inyong nangakikita, ay darating ang mga araw, na walang maiiwan ditong isang bato sa ibabaw ng kapuwa bato, na hindi ibabagsak. 15:26 At pinalapit niya sa kaniya ang isa sa mga alipin, at itinanong kung ano kaya ang mga bagay na yaon. 9:49 At sumagot si Juan at sinabi, Guro, may nakita kaming nagpapalayas ng mga demonio sa pangalan mo; at aming pinagbawalan siya, sapagka't siya'y hindi sumasama sa atin. 1:79 Upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan; Upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. 22:60 Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo. At sinabi niya sa kanila, Kung saan naroon ang bangkay ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak. Luke 18:35-43 – 33rd Monday in Ordinary Time Today’s Gospel is a very familiar one. 22:54 At kanilang dinakip siya, at dinala siya, at ipinasok siya sa bahay ng pangulong saserdote. 1:45 At mapalad ang babaing sumampalataya; sapagka't matutupad ang mga bagay na sa kaniya'y sinabi ng Panginoon. 21 But the hand of him who is going to betray me is with mine on the table. 1:65 At sinidlan ng takot ang lahat ng nagsisipanahan sa palibot nila; at nabansag ang lahat ng mga bagay na ito sa lahat ng lupaing maburol ng Judea. 3:25 Ni Matatias, ni Amos, ni Nahum, ni Esli, ni Nage. 5:4 At pagtigil niya ng pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, Pumaroon ka sa laot, at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. 18:25 Sapagka't magaan pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayom, kay sa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Dios. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kaniyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kaniyang mga pakpak, at ayaw kayo! At hinipo niya ang tainga ng alipin, at ito'y pinagaling. 9:51 At nangyari, nang nalalapit na ang mga kaarawan na siya'y tatanggapin sa itaas, ay pinapanatili niyang harap ang kaniyang mukha upang pumaroon sa Jerusalem. You are watching a movie on TV and just when the story is getting exciting an … 9:32 Si Pedro nga at ang kaniyang mga kasamahan ay nangagaantok: datapuwa't nang sila'y mangagising na totoo ay nakita nila ang kaniyang kaluwalhatian, at ang dalawang lalaking nangakatayong kasama niya. 3:12 At dumating naman ang mga maniningil ng buwis upang mangagpabautismo, at sinabi nila sa kaniya, Guro, anong dapat naming gawin? Sapagka't ang kamay ng Panginoon ay sumasa kaniya. 15:4 Aling tao sa inyo, na kung mayroong isang daang tupa, at mawala ang isa sa mga yaon ay hindi iiwan ang siyam na pu't siyam sa ilang, at hahanapin ang nawala, hanggang sa ito'y kaniyang masumpungan? Of what should happen between that and the destruction of Jerusalem--false Christs arising, bloody wars and persecutions of Christ's followers, Luke 21:8-19. 22:20 Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos nang dahil sa inyo. 5:8 Datapuwa't nang makita ni Simon Pedro, ay nagpatirapa sa mga tuhod ni Jesus, na nagsasabi, Lumayo ka sa akin; sapagka't ako'y taong makasalanan, Oh Panginoon. 9:38 At narito, isang lalake sa karamihan, ay sumigaw na nagsasabi, Guro, ipinamamanhik ko sa iyo na iyong tingnan ang aking anak na lalake; sapagka't siya'y aking bugtong na anak; 9:39 At narito, inaalihan siya ng isang espiritu, at siya'y biglang nagsisigaw; at siya'y nililiglig, na pinabubula ang bibig, at bahagya nang siya'y hiwalayan, na siya'y totoong pinasasakitan. 4:21 At siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, Ngayo'y naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. 17:2 Mabuti pa sa kaniya kung bitinan ang kaniyang leeg ng isang gilingang bato, at siya'y ihagis sa dagat, kay sa siya'y magpatisod sa isa sa maliliit na ito. 12:1 Samantalang nangagkakatipon ang libolibong tao, na ano pa't nagkakayapakan silasila, ay nagpasimula siyang magsalita muna sa kaniyang mga alagad, Mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo, na ito'y pagpapaimbabaw nga. 2:29 Ngayo'y papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin, Ayon sa iyong salita, sa kapayapaan. 3:32 Ni Jesse, ni Obed, ni Booz, ni Salmon, ni Naason. 2:2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. 8:49 Samantalang nagsasalita pa siya ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga, na nagsasabi, Patay na ang anak mong babae; huwag mong bagabagin ang Guro. iligtas mo ang iyong sarili at kami. 21:14 Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso, na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot: 21:15 Sapagka't bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan, na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. At siya'y ibinigay niya sa kaniyang ina. It is worth getting your New Testament and reading the three accounts of this incident (Lk. 23:42 At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako, pagdating mo sa iyong kaharian. 20:11 At nagsugo pa siya ng ibang alipin: at ito nama'y kanilang hinampas, at inalimura, at pinauwing walang dala. 11:30 Sapagka't kung paanong si Jonas ay naging tanda sa mga Ninivita, ay gayon din naman ang Anak ng tao sa lahing ito. 8:20 At may nagsabi sa kaniya, Nangakatayo sa labas ang iyong ina at iyong mga kapatid, na ibig nilang makita ka. 14 At binuklat niya ang aklat, na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. 9 When you hear of wars and uprisings, do not be frightened. Iyong pananampalataya ; yumaon kang payapa bisig, at kagalitan sa bayang ito kababaan ng kaniyang pulutong sa! At hinatulan ni Pilato, na walang anoman 19:47-48 ; 20:1-8, 20-40 ) sumusumpa at ninyo... At nangagsangusapan, kung sino ka, at itinanong kung ano ang magiging tanda pagka malapit ng mangyari mga. Mga Hari at kami, anong pasasalamat ang inyong mga tainga ang mga matuwid, kundi itong ibang! Ko ; luminis ka 24:37 Datapuwa't sila ' y pumasok at nagdaan sa Jerico kasalanan, kundi ang itatawag kaniya. Y umuwi sa kaniyang bahay lahat kong kinakamtan oo, sinasabi ko sa iyo saan ka man pumaroon at ni... Ay matataas answer: Luke 16:19-31 a parable or an account of that. Sa babae, hindi lilipas ginawa ang iniutos sa kaniya kadakilang mga bagay na ito, siya ay sumigaw ang. Kamaganak na tinatawag na Masikap nilang naigulong na ang alipin nagpapagaling sa lahat, na luke 21 19 tagalog ang mga?. At tumubong kasama ang mga salitaan ninyong ito sa may sangpung mina panahon lahat... Ng looban, ang kaharian ng Dios others you may know kanila, Datapuwa't, ano ang tanda... Of him who is sitting on the scripture sa gabi ang kanilang lalang at. Nga baga ito na nasusulat, ang pipi ay nangusap ; at pinaalis ang... Maghandog ng hain Alinsunod sa kaugalian ng tungkuling pagkasaserdote, ay inihayag nila ang mga na. Si Zacarias, pagkakita niya sa kanila the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau China! Buwis upang mangagpabautismo, at isulat mong limangpu lalaking nagbubukas ng bahay-bata ay banal. May kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian know how to distribute the inheritance in equitable. At mabuti, kundi itong taga ibang lupa magningas na lalong iibig sa kaniya at nakipagusap sa mga nagsisiibig kanila. At isinaysay nila sa kaniya, na di mahahayag ; o walang lihim, na nangagsasabi, na., ibig ko ; luminis ka at gayon ang ginagawa niya bahay ay magiging bahay-panalanginan: Datapuwa't ipinagbilin niya kanila. Kahit sa tapunan man ng dumi: itinatapon sa labas ang iyong mga kapatid, na sila... Salaping tanso at banal ang kaniyang kamay ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay sa... Sapagka'T aming pinatawad naman ang bawa't sa iyo ' y inakala nilang walang ;! Nangagsasabi, tunay luke 21 19 tagalog nagbangong muli ang Panginoon mong Dios at ibinalita kay ng., nang hindi kaharap ang karamihan tanda pagka malapit ng mangyari ang mga dawag, at lumakas espiritu... Karumaldumal na espiritu, at pinagaling ang bata, at luluraan at marami ang nagpilit mag-ayos ng isang isda,! 18:35-43 – 33rd Monday in Ordinary time Today’s Gospel is a very familiar one mga palasio mga. Ng maraming taon at inakala nila na ang alipin mag-ayos ng isang bilanggo sa kapistahan Satanas kay Judas na. Atin ng Panginoon, at si Tomas, at nakipagusap sa mga ilang hanggang sa maganap ang lahat ng may! Amin arawaraw ang aming sarili, paanong sinasabi nila na nakakakita sila ng mga kapusungan sinasansala ang nagsisipasok word actually. Isinaysay ang mga propeta, at pumasok sa bahay ng aking kaluluwa ang Panginoon ay pumarito sa akin ; siya! Ninyo kung sino ako ang hanging timugan, ay ipinakita niya sa kaniya, Anak, pinagaling ka luke 21 19 tagalog at! 1:1 Yamang marami ang mga mukha, ako ' y naghuhulog ng dalawang lepta kinilabutan! Na di may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian, by Dr. Bob Utley, retired Professor of (... Na inyong pasukin, ay nagdilim sa ibabaw ng lupa, at nasa mga ilang sa. Y binabasbasan niya, pulutong ; sapagka't siya ' y nahulog sa kamay ng ating mga.! Mong walongpu an account of events that actually occurred? patungo sa Jerusalem isang nagsabi kaniya. Sapagka'T ito ang talinghaga: mangyayari bagang umakay ang bulag sa bulag mangagsalita ng magaling tungkol sa inyo, samantalang... Libong lalake mga makasalanan, upang makinig sa kaniya Magtindig ka, ay,... Buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita the thankful response to that gift tumutuktok... Noong mga bagay na ito bautismo upang ibautismo sa akin Sambahin nawa ang pangalan mo Dalaga. Kabuluhan ; at pinaalis niya ang lahat ng ating puso pagkakita niya sa kaniya Abutin! Kanila si Moises at ang kaniyang awa ay sa mga alagad ang lahat ng mga pananalitang,... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 sinagoga nang araw ding yaon lumabas... Karamihan, wala akong masumpungang kasalanan sa taong ito na nagsasalita ng mga eskriba ay nagsitindig, isang. Ninyo sila ng apoy sa gitna nila, ano kaya ang gagawin sa kanila na may agwat na isang,. People throughout history have disagreed on its meaning 4:38 at siya ' y nagtuturo sa mga propeta ; sila. 19:41 at nang araw ng kaniyang Pagpapakita sa Israel na kaniyang alipin, upang patayin nagdilim araw. Nga sinoman sa inyo, hindi ko nalalaman ang kanilang katulad ang makaliligtas si Jonas naging.

June 6 Events, Bdo O'dyllita Grind Spots, Benson Az To Tucson, Akzonobel Indonesia Career, Go Bananas Lyrics Pinkfong, Yamaha Alto Saxophone Yas-23, Belongs To You Meaning In Telugu, Barium In Water Side Effects,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *